Elke school kent zijn eigen regels. Het gaat hierbij om afspraken waaraan deelnemers en personeel zich moeten houden om op een plezierige en eerlijke wijze met elkaar om te gaan. Hiertoe zijn rechten en plichten van cursisten o.a. opgenomen in de onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs. Naast deze algemene regels voor deelnemers, waaraan een ieder zich moet houden, is het denkbaar dat docent tijdens hun lessen aanvullende regels stellen.
   
Let op!   alle docenten kunnen je op deze regels aanspreken. Je dient hun opdrachten dan ook ten allen tijde op te volgen.
 
 ALGEMEEN
 1. De school is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van deelnemers.
 2. Drugs, alcohol of andere geestverruimende middelen mogen niet op school of in de buurt van school of tijdens andere schoolactiviteiten, zoals stage of excursies, gebruikt worden. Tevens mag je onder schooltijd niet onder invloed van deze middelen verkeren. Signalering van gebruik of verhandeling in of in de buurt van school betekent dat de cursist onmiddellijk doorverwezen wordt naar de directie. Onmiddellijke schorsing of verwijdering volgt.
 3. Van elke vorm van diefstal en geweld op school wordt aangifte gedaan bij de politie. Cursisten die geld of goederen van de school, van stagebedrijven, van medecursisten of van personeel ontvreemden zullen onmiddellijk van school worden verwijderd.
 4. Het is toegestaan om te eten of te drinken in de kantine van de school, maar NIET in de lokalen of de gangen van het schoolgebouw.
 5. Elke vorm van fraude tijdens examens (alle toetsen die je maakt zijn onderdeel van het examen) wordt gemeld aan de examencommissie. Deze commissie beslist welke sanctie er tegen de betrokken cursist wordt ondernomen. Zie ook de EXAMENWIJZER.
 6. Het gebruik van kauwgom is in de lokalen niet toegestaan.
 7. Na afloop van elke schooldag dienen jassen, sportkleding etc. mee naar huis genomen te worden, tenzij er een kluisje wordt gebruikt. Een correcte verzorging van het uiterlijk is voor elke deelnemer vereist.
 8. De lokalen dienen netjes gehouden te worden. Dit betekent in ieder geval geen troep op de grond.
 9. Veel cursisten zijn in het bezit van een mobiele telefoon Op school geldt dat de leerlingen mobiele telefoons niet gebruiken in gangen waar lokalen zijn, in de lokalen en in het OLC. In speciale gevallen kan de docent toestemming verlenen om het toestel toch aan te laten staan. Vraag dit vantevoren!
 10. Jassen zijn in het lokaal niet toegestaan. Deze hang je aan de kapstok op de gang of je doet ze in je kluisje.
 11. In het computerlokaal mag niet worden gegeten of gedronken. Het eten of drinken mag niet in het lokaal aanwezig zijn. Je stopt 't dus in je tas of in je kluisje.
 12. De tassen zet je op de grond en niet op tafel.
 13. Geen spullen op de tafels gooien. Dit kan de computers beschadigen.
 14. Inloggen is uitsluitend toegestaan met je eigen inlognaam en toegangscode. Het systeem registreert wanneer je in- en uitlogt.
 15. Het is niet toegestaan eigen diskettes te gebruiken, tenzij de docent daarvoor toestemming heeft gegeven.
 16. Alle computers op het onderwijsnetwerk (de lokalen + olc) kunnen door de medewerkers van systeembeheer Ŕn de docenten gecontroleerd worden: gegevens en schermen zijn voor deze personen toegankelijk en controleerbaar.
 17. Bij het vernielen van meubilair, computers, boeken of wat dan ook, zullen de kosten op de vernieler(s) worden verhaald. Tevens zal de persoon / zullen de personen in kwestie de toegang tot het OLC, voor een door de schoolleiding per geval te bepalen termijn, worden ontzegd.
 18. Roken is binnen het schoolgebouw niet toegestaan.
 19. Leerlingen mogen zich niet ophouden in de nabijheid van de "achterdeur" bij lokaal 8. Ook het "roze stoepgedeelte" bij de hoofdingang en de hoofdingang + gang zelf is niet bestemd om te verblijven. Dit veroorzaakt onrust en files.
 20. Bij grove misdraging of wanneer een deelnemer zich herhaaldelijk schuldig maakt aan overtredingen of misdragingen, wordt de deelnemer geschorst en van school verwijderd.
 21. Het is niet toegestaan om wapens (als bedoeld in de politieverordening of wetboek van strafrecht) mee te nemen in de school. Deelnemers die op school worden gesignaleerd met een verboden wapen worden van school verwijderd. In alle gevallen wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.
 ONGEWENST GEDRAG
 1. Wanneer een docent een deelnemer uit de les stuurt, dient de cursist het lokaal direct te verlaten. Wanneer de docent hierom verzoekt, meldt de deelnemer zich onmiddellijk bij de afdelingsmanager of teamleider. Aan het einde van de les dient de leerling zich altijd weer te melden bij de docent.
 2. In de zakelijke dienstverlening is het erg belangrijk hoe je met mensen omgaat. De school legt daarom veel nadruk op goede omgangsvormen. Niet alleen ten opzichte van je medecursisten, docenten en overig personeel, maar ook tegenover gasten die onze school bezoeken.
 3. Het Noorderpoortcollege verwacht van alle medewerkers en deelnemers dat zij zich correct tegenover elkaar gedragen. Uitspraken of handelingen die kwetsend zijn voor een ander bescouwen we als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is o.a. agressie, geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie, pesten, schelden, bedreigen, vernielen, diefstal, wapenbezit, drugs- en alcoholgebruik. Deze begrippen zijn nader omschreven in het document Klachtenregeling en gedragscode Sociale Veiligheid, die op alle vestigingen van het Noorderpoortcollege bij de administratie/ontvangstbalie ter inzage ligt. De volledig tekst van de regeling staat ook op de website www.noorderpoort.nl.
 OLC
 1. In het OLC kunnen cursisten terecht voor het maken van huiswerk en opdrachten, het opzoeken van informatie en het verrijken van de kennis.
 2. Het OLC kan alleen worden bezocht tijdens de openingstijden. Deze tijden vind je bij de ingang van het OLC.
 3. In het OLC mag geen eten en drinken worden meegenomen en/of genuttigd.
 4. Het  OLC is mede bestemd voor studiedoeleinden, dus enige rust in het OLC is gewenst. Ren daarom niet door het OLC. Roepen/schreeuwen is ook niet toegestaan.
 5. Het gebruik van walkmans, mobiele telefoons of welke vorm van geluidsapapratuur en/of communicatieapparatuur is in het OLC niet toegestaan.
 6. Behandel apparatuur en programmatuur voorzichtig en netjes. Manipulaties aan apparatuur en ge´nstalleerde software zullen streng worden bestraft.
 7. Bij binnenkomst meld je je eerst bij de toezichthouder.
 8. Ben je klaar, dan ruim je eventuele rommel op en laat je werkplek netjes achter.
 SOFTWARE
 1. Er wordt geen software van thuis meegenomen en hier op school ge´nstalleerd en/of gebruikt.
 2. Er mag geen software worden gedownload, tenzij met toestemming van de docent.
 3. Er mag geen software worden ge´nstalleerd door de leerlingen, tenzij dit met toestemming van de docent gebeurt.
 INTERNET / E-MAIL
 1. Het is niet toegestaan onfatsoenlijke, beledigende of racistische teksten/beelden op te roepen of te versturen.
 2. Deelnemen aan nieuwsgroepen en chatboxen is niet toegestaan.
 3. E-mailberichten zijn persoonlijk. Het openen van berichten die voor anderen bedoeld zijn is verboden.
 4. Er worden zonder toestemming van ouders en/of docenten/directie via internet geen thuisadressen en/of telefoonnummers doorgegeven en geen afspraken voor ontmoetingen gemaakt met derden die men via internet heeft leren kennen.
 5. Iedere computergebruiker is verantwoordelijk voor berichten die op zijn/haar computer verstuurd en/of ontvangen worden.
 WERKPLEK
 1. Apparatuur en meubilair dienen met zorg te worden gebruikt. Wees er dus voorzichtig mee.
 2. Laat je werkplek netjes achter. Ook rommel dat niet van jouw is, ruim je op.
 3. Het gebruik van mobiele telefoons in het lokaal is niet toegestaan, tenzij je in bijzondere gevallen toestemming krijgt van de docent.
 4. Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan, tenzij je hiervoor toestemming krijgt van de docent.
 OVERTREDING VAN DE REGELS
Overtreding van de regels heeft de volgende gevolgen:
 • Schorsing per direct voor alle lessen van die dag; Er gaat een brief naar de ouder(s) en/of verzorger(s).
 • 5 werkdagen geen toegang tot lessen in computerlokalen en/of OLC.
 • Voor de rest van het schooljaar geen toegang tot het OLC.
 • Bij herhaling wordt de procedure tot schorsing, zoals in de onderwijsovereenkomst staat vermeld, in werking gezet.